V období 1. - 4. července 2024 nebude probíhat expedice zboží. Objednávky a dotazy z tohoto období vyřídíme ihned po našem návratu od 8. července. Děkujeme za pochopení.

Obchodní podmínky pro firmy

REDDO CZ s.r.o.
IČ: 27780627
se sídlem: Hranická 432, 753 61 Hranice IV – Drahotuše
zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29505 

ČÁST B – PODNIKATEL

I.
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky část B (dále jen „obchodní podmínky“) vydané obchodní společnostní REDDO CZ s.r.o., IČ: 27780627, DIČ: CZ27780627, se sídlem: Hranická 432, 753 61 Hranice IV – Drahotuše, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29505, kontaktní údaje: email: reddo@reddo.cz , telefon: +420 581 616 044, www: www.reddo.cz, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem (dále jen „kupující“) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Prodávajícím. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Definice pojmů

 1. Objednávka“ znamená přijetí poptávky od kupujícího kteroukoliv formou uvedenou v odst. 3. čl. 1 těchto Obchodních podmínek
 2. Potvrzení Objednávky“ znamená sdělení zprávy kupujícímu o akceptaci jeho Objednávky, čímž je uzavřena jednotlivá kupní smlouva
 3. Osobní odběr“ znamená, že předmět plnění si může kupující vyzvednout v provozní době na kterékoliv pobočce prodávajícího.
 4. Přepravní služba“ znamená, že kupující doručí plnění prostřednictvím dopravce, který je právnickou nebo fyzickou osobou podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.
 5. Smluvní partner prodávajícího“ znamená subjekt, se kterým má prodávající uzavřen smluvní vztah, na základě kterého prodávající nakupuje Zboží.

III.
Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické, telefonické, případně osobní Objednávky je vyplnění či sdělení veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí (zejména jméno a příjmení/obchodní firma, platná a úplná dodací poštovní adresa, telefonický nebo emailový kontakt, IČ, DIČ či jiné doplňující informace) potřebných k úspěšnému vyřízení Objednávky.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází při Potvrzení závazné Objednávky. Za potvrzení Objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím.
 3. Kupující je prodávajícím o přijetí Objednávky automaticky informován emailem, nebo telefonicky na Kupujícím uvedené kontaktní údaje. Veškeré přijaté Objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neprovede platbu úhrady proformafaktury v požadovaném termínu od data objednání.

IV.
Dodací podmínky

 1. Místem plnění je sídlo kupujícího popř. adresa uvedená v Objednávce.
 2. Za dodání Zboží se považuje jejich předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li Stranami dohodnuto jinak.
 3. Prodávající při Objednávce na dobírku či na fakturu zajišťuje doručení Zboží prostřednictvím přepravní služby, po celé České republice. Náklady na dodání se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy, dle následující tabulky:
 4. Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím dopravce, po celé České republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následující tabulky:

 

Dodací podmínka

Hodnota objednávky (bez DPH)

Dopravné a balné

(bez DPH)

Dopravné a balné

(s DPH)

Česká pošta    do 1000 Kč                                         140 Kč             170 Kč

PPL                 do 1000 Kč                                         140 Kč             170 Kč

Česká pošta    od 1001 Kč do 5000 Kč                       100 Kč             121 Kč

PPL                 od 1001 Kč do 5000 Kč                       100 Kč             121 Kč

Česká pošta    nad 5001 Kč                                        0 Kč                 0 Kč

PPL                 nad 5001 Kč                                        0 Kč                 0 Kč

Vlastní rozvoz REDDO    do 1000 Kč                                      140 Kč             170 Kč

Vlastní rozvoz REDDO    od 1001 Kč do 5000 Kč                   59 Kč               72 Kč

 

 1. Pro vlastní rozvoz prodávajícího platí tyto orientační rozvozové trasy a předběžné termíny:        pondělí – HRANICE, PŘEROV, OLOMOUC, PROSTĚJOV
 2. úterý – HRANICE, ODRY, NOVÝ JIČÍN, MOŠNOV, KOPŘIVNICE, OSTRAVA
 3. středa – HRANICE, VALMEZ, VSETÍN, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
 4. čtvrtek – HRANICE, PŘEROV, OLOMOUC, PROSTĚJOV
 5. pátek – HRANICE, BYSTŘICE, KROMĚŘÍŽ, ZLÍN, HOLEŠOV
 6. Na kupujícího s místem dodání v Hranicích n. M. se výše uvedené ceny nevztahují a jsou zdarma, v případě vlastního rozvozu prodávajícího.
 7. Prodávající při Objednávce typu platba dopředu proformafakturou dodá Zboží Kupujícímu maximálně do 14 (čtrnácti) dnů od uhrazení proformafaktury, nejpozději však do 1 měsíce (u Zboží, které nejsou momentálně skladem). Nedodá-li prodávající Zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené zálohy až do výše ceny zboží včetně dopravy.
 8. O odeslání Zboží bude prodávající kupujícího informovat elektronicky i s uvedením předběžné doby doručení, pokud si tuto možnost nastaví kupující v elektronickém obchodním systému prodávajícího.
 9. Zboží budou dodávány ve vhodných obalech určených pro přepravu zásilek či jinak obvyklých obalech.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané Zboží či jeho část, které není skladem a ani nebylo dodáno příslušným Smluvním partnerem prodávajícího po jeho objednání. V případě nedodání části objednaných Zboží formou dobírky, bude ponížená dobírková částka o nedodané zboží. V případě "úhrady předem" bude automaticky zadán kredit (přeplatek) pro příští Objednávky daného kupujícího. Kupující má možnost požádat o vrácení přeplatku písemnou formou dopisem případně e-mailem (z legislativních důvodů není možné vyhovět telefonickým žádostem). Přeplatek musí být prodávajícím vrácen nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet kupujícího. Nedodané Zboží již nebude dále evidováno v Objednávce a nebude automaticky zasláno.

V.
Kupní cena, daňové doklady, platební podmínky

 1. Prodávající nabízí kupujícímu Zboží za prodejní ceny platné ke dni uskutečnění Objednávky Zboží, pokud není stanoveno jinak. Prodávající může kupujícímu poskytnout individuální slevy z prodejních cen. Kupní cena je vždy uváděna bez odpovídající hodnoty DPH.
 2. Prodávající si tímto vyhrazuje právo průběžné úpravy ceny za Zboží v návaznosti na úpravy cen od Smluvních partnerů prodávajícího.
 3. V případě nákupu běžně skladovaných Zboží osobním nákupem na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího s okamžitým odběrem takto nakoupených Zboží, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné v dané době.
 4. V případě nákupu Zboží prostřednictvím webového rozhraní, telefonické, faxové, e-mailové Objednávky, jsou pro kupujícího závazné kupní ceny platné ke dni potvrzení objednávky prodávajícím, nebude-li u některých Zboží dodatečně dohodnuto jinak.
 5. Za dodávku Zboží dle požadavku kupujícího zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu, kterou je možno uhradit:
  • předem na základě zálohové faktury na účet prodávajícího u Komerční banky, a.s. číslo účtu 7366080297/0100 v měně Kč (CZK);
  • v hotovosti u prodávajícího;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady přiměřené nákladům prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 58Kč (47,93Kč bez DPH);
  • převodním příkazem na účet prodávajícího Komerční banky, a.s. číslo účtu 86-7366080297/0100
 6. Při platbě zálohově dopředu je kupujícímu zaslána proformafaktura se lhůtou splatnosti nejpozději do 7 dnů od objednání. V případě že prodávající neobdrží úhradu do 1 měsíce od objednání je Objednávka stornována a kupující je povinen uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou Objednávky (objednání zboží, telefonáty, balné, vrácení objednaného zboží Smluvnímu partnerovi prodávajícího, poštovné atd.).
 7. Podkladem pro platby za odebrané Zboží je daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Datum zdanitelného plnění daňového dokladu je totožné s datem expedice dodávaného zboží, čímž může být i datum předání zboží prvnímu přepravci. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne jeho vystavení, pokud to rámcová nebo kupní smlouva neupravuje jinak.
 8. Pokud nebude kupující své finanční závazky vůči prodávajícímu plnit v dohodnuté době splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo dodávat kupujícímu další Zboží pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena a to ihned, pokud nastane v placení jeho závazků prodleva delší jak 5 kalendářních dnů. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné doložení vyrovnání všech finančních závazků kupujícího.
 9. Pokud bude kupující vykazovat objektivně zhoršenou finanční situaci, vyhrazuje si prodávající právo dodávat další Zboží kupujícímu pouze proti jeho platbě v hotovosti. Tato skutečnost bude kupujícímu vždy oznámena písemně a to ihned po zjištění prodávajícím. Návrat ke všem smluvně dohodnutým fakturačním režimům je pak vázán na prokazatelné zlepšení finanční situace kupujícího. Výhrada podle odstavce 9. a 10. se vztahuje na všechny fakturační dodávky Kupujícímu, tedy i na potvrzené dodávky zboží jednotlivými písemnými kupními smlouvami.
 10. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem řádně uvést prodávajícímu požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím řádně identifikována.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály a propagaci sponzorů, kupující objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.
 12. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI.
Přechod nebezpečí škody na Zboží 

 1. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího odeslat Zboží do místa určeného kupujícím, je dodání Zboží uskutečněno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě. Tímto předáním Zboží prvnímu přepravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
 2. V případě, že na základě dohody smluvních stran bude povinnost prodávajícího dodat Zboží do místa určeného kupujícím prostřednictvím vlastních či smluvních externích dopravních prostředků, přechází nebezpečí škody na Zboží na kupujícího v okamžiku jeho převzetí od posádky přepravního prostředku prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu na Zboží při vykládce z dopravního prostředku v případě, že vykládku bude provádět kupující.
 3. Při předání Zboží v prodejním místě prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího převzetím Zboží. Převzetí Zboží kupující potvrdí svým podpisem na faktuře - daňovém dokladu.

 VII.
Reklamační podmínky, odpovědnost za vady

 1. Není-li dále stanoveno jinak, prodávající odpovídá kupujícímu za vady Zboží dle §2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží.
 3. Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout Zboží neprodleně při převzetí. Zjistí-li u Zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit prodávajícímu. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Zboží nebo dodáním náhradních Zboží za Zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
 4. Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) Zboží do 3 pracovních dnů od převzetí Zboží od přepravní služby. V případě, že Zboží jsou poškozené nebo neúplné je kupující povinen dodat prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu Zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradních Zboží jen tehdy, jestliže vadné Zboží budou vráceny prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějících Zboží nebo dodáním náhradních Zboží za Zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.
 5. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady Zboží.

IX.
Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je správcem osobních údajů.
 2. Prodávající informuje, že není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu Nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, bude o tom prodávající včas informovat své zákazníky a obchodní partnery.
 3. Prodávající jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a dále ze zákona o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Prodávající pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů (agentury spravující webové stránky, aj.). 
 4. Správce zpracovává základní kontaktní osobní údaje a smluvní údaje zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z obchodního vztahu plynoucí.  Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.
 5. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu prodávajícího, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků prodávajícího, podporou podnikatelských aktivit, marketingu a správy obchodních vztahů.
 6. Prodávající zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků konkrétně k následujícím účelům:
 7. jednání o uzavření nebo změně smlouvy,
 8. plnění smlouvy a poskytování služeb,
 9. plnění zákonem uložených povinností vsouvislosti s danou smlouvou, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají,
 10. vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností,
 11. plnění účetních a daňových povinností,
 12. vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí,
 13. hodnocení platební schopnosti zákazníků,
 14. základního kontaktování zákazníka,
 15. jednání ohledně klientských změn,
 16. za účelem zpětného kontaktu a vytvoření obchodní nabídky při nabízení obdobných Zboží a služeb,
 17. marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, marketingové průzkumy, průzkumy spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce,aj.)
 18. Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu a prodeje zboží či služeb prodávajícího.
 19. Prodávající jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků/ obchodních partnerů, nebo potencionálních zákazníků, vyhodnocuje jejich nákupní chování za účelem poskytování individualizovaných nabídek na odběr výrobků a služeb. 
 20. Za účelem marketingové propagace prodávajícího a zlepšování služeb jsou zákazníkům/ obchodním partnerům a budoucím obchodním partnerům zasílána i obchodní sdělení (newslettery, časopisy, slevové nabídky, akce, pozvánky, přání k narozeninám, průzkumy spokojenosti, pozvánky na akce apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem či poskytováním služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník/ smluvní partner právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení. 
 21. Při návštěvě internetových stránek provozovaných naší společností se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.
 22. Nové údaje do databáze (CRM systému) získává prodávající přímo od zákazníků/ smluvních partnerů.
 23. Prodávající vkládá do zákaznické databáze údaje
 24. získané z uzavřených smluv (kde je prodávající smluvní stranou smlouvy)
 25. získané přímo od zákazníků na základě telefonického hovoru, emailového kontaktování či vyplněním formuláře na domovských webových stránkách,
 26. získané případně přímo od potenciálních smluvních partnerůs jejich souhlasem –zejména při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (ať už činností obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích).
 27. Všechny osobní údaje zpracovává prodávající jako správce.
 28. Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů. 
 29. Omezeně prodávající sdílí zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro prodávajícího zajišťují některé činnosti, jako je:
 30. zpracování účetní a daňové agendy,
 31. poskytování fakturačních služeb,
 32. externí dopravci zboží
 33. advokátní kanceláře,
 34. podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum spokojenosti zákazníků či trhu, správu zákaznické telefonické a emailové linky, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity).
 35. Kontaktní údaje zákazníků/ smluvních partnerů dále prodávající může v omezeném rozsahu sdílet se společnostmi, které pro nás zajišťují dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, svoz a likvidaci nespotřebovaného prodávaného zboží a obalů, příp. smluvní pojišťovně, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 

 1. IT služby související se zpracováním údajů zajišťuje prodávající vlastními silami za využití jednak svých zaměstnanců, jednak externích dodavatelů IT služeb. 
 2. Zpracování osobních údajů mohou pro prodávajícího provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 3. Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.
 4. Údaje smluvních partnerů v databázi prodávající uchovává po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, aby mohl plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy může prodávající potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.
 5. Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků prodívajícího, uchovává osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu. 
 6. Údaje, které získá prodávající se souhlasem kupujícího nebo které jsou vedeny v CRM systému, zpracovává prodávající po dobu trvání smlouvy/ souhlasu. V případě odvolání souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, je-li to nezbytné k účinnému vymáhání oprávněných nároků smluvních stran, nebo vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.
 7. Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z databáze prodávajícího vymazána.
 8. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracovává prodávající, má právo na:
 9. přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 10. na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 11. požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 12. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 13. právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 14. na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 15. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.czpro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.
 16. V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu reddo@reddo.cz nebo telefonicky 420 581 616 044.
 17. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.  

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, není dlužníkem v insolvenčním řízení, ani zahájení takového řízení nehrozí, a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.
 2. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále, že osoby za něj v jeho zastoupení při jednotlivých obchodních případech jednající jsou k tomu oprávněny.
 3. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto článku nebo porušení zde uvedených.
 4. Všechny smluvní vztahy, které mezi podávajícím a kupujícím již vznikly a stále trvají, nebo v budoucnu vzniknou, se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 5. Jednotlivé popisy a fotografie Zboží jsou informativní a mohou tedy podléhat obsahovým změnám.
 6. Prodávající a kupující se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a občanského soudního řádu, že místně příslušným k projednání sporu bude místně příslušný soud prodávajícího.
 7. Práva vzniklá kupujícímu z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce prodávajícího. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
 8. Nárok na náhradu škody není dotčen povinností zaplatit smluvní pokutu podle této smlouvy.
 9. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, na webové adrese www.reddo.cz. Každá aktualizace je označena verzí svého vydání u místa a data vydání nebo aktualizace.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 9.5.2019